Google Workspace for Education - Privacy stappenplan

Beste ouders en leerlingen

We informeren jullie graag over recente updates rond de nieuwe ontwikkelingen i.v.m. de door de Vlaamse Toezichtscommissie vastgestelde privacyrisico's van Google Workspace for Education. Deze software, inclusief Google Classroom en Google Meet, wordt op onze scholen gebruikt.

De Vlaamse Toezichtcommissie adviseerde in mei 2023 dat Google dezelfde voorwaarden moest bieden voor Vlaamse scholen als in Nederland. Zo niet, dan moeten scholen stoppen met het gebruik van Google Workspace for Education in september 2024.

Even terugblikken:

• In 2020 heeft men in Nederland een gegevensbeschermingseffectbeoordeling* (GEB) uitgevoerd op Google Workspace for Education. Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling is een controle om na te gaan of de persoonsgegevens van de betrokken mensen veilig zijn, er wordt nagegaan of er risico’s bestaan en hoe deze risico’s kunnen verkleind of weggenomen worden.

• Uit deze GEB bleek dat er toch een aantal hoge rest-risico's aanwezig waren.

• In 2021 maakt men in Nederland afspraken met Google om deze privacyrisico’s te verminderen. Google heeft op basis van deze afspraken contractuele en technische wijzigingen doorgevoerd en maatregelen genomen.

• In juni 2023, na oplevering van alle wijzigingen door Google, zijn de genomen maatregelen ook door externe privacyexperts in Nederland gecontroleerd en zijn er geen hoge risico’s meer aanwezig. Na grondig onderzoek is beslist dat scholen in Nederland Google Workspace voorlopig kunnen blijven gebruiken.

We zijn blij met deze uitkomst, want dat zorgt ervoor dat we voor de Vlaamse scholen in gesprek kunnen gaan met Google om dezelfde afspraken te maken. Dit werd ondertussen bevestigd door Google aan de Expertenwerkgroep gegevensbescherming in onderwijs. Het Vlaamse onderwijs zal van de gewijzigde voorwaarden gebruikmaken.


Wat betekent dit voor u en uw kinderen?

Onze school volgt de afspraken gemaakt tussen de Expertenwerkgroep gegevensbescherming in onderwijs en Google. We hebben Googles speciale educatie-voorwaarden voor Vlaamse scholen aanvaard, deze vervangen de standaardvoorwaarden.

Daarnaast voert onze school ook nog de nodige technische maatregelen uit zodat we Google Workspace for Education zo instellen dat de privacy van uw kind gewaarborgd is.

Volgens de Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen recht op inzage in de eigen persoonsgegevens. Met de nieuwe afspraken geeft Google inzage in alle informatie die zij hebben van uw zoon of dochter.

Het gaat niet alleen om de bestanden die zelf worden gemaakt (bijvoorbeeld documenten, presentaties, rekenbladen) maar ook om informatie die Google verzamelt (de zogenaamde diagnostische gegevens) bij het gebruik van Google Workspace for Education.

We nemen de privacy van uw kinderen serieus. De Expertenwerkgroep gegevensbescherming in het onderwijs blijft in gesprek met grote ict-leveranciers zoals Google en Microsoft en ze voeren privacytoetsen (GEB's) uit bij leveranciers. Daarmee zorgen zij, samen met de schoolbesturen, dat in Vlaanderen veilig en verantwoord wordt omgegaan met de privacy en persoonsgegevens van leerlingen, ouders en alle medewerkers van de school. We volgen de ontwikkelingen.


De Expertenwerkgroep gegevensbescherming in onderwijs is een samenwerking tussen:

● De koepels en onderwijsverstrekkers;

    ○ GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

    ○ Katholiek Onderwijs Vlaanderen

    ○ Ligo, centra voor Basiseducatie

    ○ OKO Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers

    ○ OVSG Onderwijsvereniging van de Vlaamse steden en Gemeenten

    ○ POV Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

    ○ VCLB Vrij CLB netwerk

● Kenniscentrum Digisprong;

● Digitaal Vlaanderen.


menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x